Shenzhen Prolean Technology Co., Ltd.

Alýumin ekstruziýa profilleri

Gysga düşündiriş:

ProleanHub dürli mukdarda bäsdeşlik nyrhlarynda ýokary takyk bölekler üçin alýumin ekstruziýa hyzmatlaryny hödürleýär.Tejribeli inersenerlerimiz we iň täze tehnologiýalarymyz iň oňat bölekleri üpjün edýär.

Aerokosmos, gämi gurluşygy, gurluşyk we elektronika ýaly köp pudak dürli programmalar üçin alýumin we alýumin garyndy böleklerini köp ulanýar.Alýumin we onuň erginleri poladyň dykyzlygy we berkligi bilen üçden bir bölegi bilen ýokary güýji sebäpli köp sanly amaly üçin amatlydyr.

Alýuminini beýleki metallar bilen garyşdyrmak, goşulan materiallara baglylykda belli bir gowulaşan aýratynlyklara eýe bolan erginleri berýär.Bu aýratynlyklar kosmos gämileriniň bölekleri, elektrik liniýalary we iýmit gaplamak ýaly aýratyn programmalar üçin alýumin erginlerini ýaraýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

CNC enjamlaşdyryş

HYZMAT

Alýumin ekstruziýasy

Aerokosmos, gämi gurluşygy, gurluşyk we elektronika ýaly köp pudak dürli programmalar üçin alýumin we alýumin garyndy böleklerini köp ulanýar.Alýumin we onuň erginleri poladyň dykyzlygy we berkligi bilen üçden bir bölegi bilen ýokary güýji sebäpli köp sanly amaly üçin amatlydyr.Alýuminini beýleki metallar bilen garyşdyrmak, goşulan materiallara baglylykda belli bir gowulaşan aýratynlyklara eýe bolan erginleri berýär.Bu aýratynlyklar kosmos gämileriniň bölekleri, elektrik liniýalary we iýmit gaplamak ýaly aýratyn programmalar üçin alýumin erginlerini ýaraýar.

“Prolean” ýokary mukdarda takyk bölekler üçin bäsdeşlik nyrhlarynda alýumin ekstruziýa hyzmatlaryny hödürleýär.Tejribeli inersenerlerimiz we iň täze tehnologiýalarymyz iň oňat bölekleri üpjün edýär.

Alýumin ekstruziýasy
Hil kepilligi

Hil kepilligi

Bäsdeşlik bahasy

Bäsdeşlik bahasy

Wagtynda eltip bermek

Wagtynda eltip bermek

Preokary takyklyk

Preokary takyklyk

Alýumin ekstruziýasy näme?

Maddy aýyrmak proseslerinden tapawutlylykda, alýuminiý ekstruziýa emele getiriş prosesi.Ekstruziýada çig alýumin ilki gyzdyrylýar we soňra goç bilen gerekli bölege öwrülýär.Alýumin ekstruziýasy, kesiş profilleri we şekilleri bolan bölekleri öndürmek üçin “bilet” diýlip atlandyrylýan alýumin ýa-da alýumin garyndysynyň tegelek ätiýaçlyklaryny ulanýar.

Ilki bilen, alýuminiý ekstruziýa prosesi diňe peç we örtükli metbugat talap edýär.Ekstruziýa üçin, bilet has süýümli bolmagy üçin ilki bilen ýokary temperaturada gyzdyrylýar.Temperatura otag temperaturasyna ýa-da gaýtadan gurmak temperaturasyna çenli bolup biler.Bu temperatura esaslanyp, prosese sowuk, ýyly ýa-da gyzgyn ekstruziýa diýilýär.

Alýumin profilini kesýän işçi.Önümçilik işleri.Zawodda penjire öndürýän hünärmenler.Torna üstünde alýumin çarçuwalaryny kesmek.Alýumin profiliniň reňkleri.Saýlanan fokus.Alýumin we PVC penjireleri we gapylary öndürýän zawod HD
alýumin ekstruziýa2
Alýumin ekstruziýasy näme

Peçden çykansoň, gyzgyn alýumin zynjyry metbugata ýerleşdirilýär we goçuň kömegi bilen ölüden itilýär.Bilet materialy, bölegi emele getirmek üçin kesiş profilini döredýän öl bilen gysylýar.Ekstrudirlenen bölegi ulanylýan garyndy üçin amatly usul bilen sowamaga rugsat berilýär.

Ekstruziýa arkaly öndürilenden soň, alýumin bölegi adatça gutarmagy talap edýär.Gyzgyn ekstruziýadan soň uzalmak, bölegiň güýjüni ýokarlandyrmak üçin umumy bir prosesdir.Alýumin ekstruziýalary üçin materialy aýyrmak, anodlaşdyrmak, poroşok örtük, reňklemek, kesmek, gurnamak, arassalamak we beýleki ýerüsti bezeg işleri ýaly gutarnykly amallar adatydyr.

Hil kepillendirildi:

Ölçeg hasabatlary

Wagtynda eltip bermek

Material şahadatnamalar

Çydamlylyk: +/- 0.1mm

Prolean ekstruziýasy

Alýumin ekstruziýasy bilen öndürilen bölekleriň arasynda dürli kesişler, turbalar, profiller, burçlar we şöhleler bar.Bu dürli böleklere dürli görnüşli öller gerek.Mysal üçin, turbalar üçin çukur ölü, keseligine diregler bilen merkezde saklanar.Şeýle ölüler ilki bilen goldaw sebäpli alýumin zapaslaryny bölýär, ýöne güýç we temperatura olary birleşdirip, içi boş turba emele getirýär.

Ekstruziýa bölekleri, ekstruziýa prosesiniň häsiýeti we çekilýän stresler sebäpli işlemegi we ýerüsti bezegi talap edýär.CNC işleýşi goşmaça materialy aýyrmak we berk çydamlylygy gazanmak üçin makul bilner.

Alýuminiý ekstrudirlenen bölekleriň üstki gutarmagy, ekstruziýanyň bolup geçýän temperaturasyna baglydyr.Gyzgyn ekstruziýa wagtynda, bölekleriň häsiýetlerini we ýerüsti gutarnykly saklanmagy üçin material okislenmeden goralmalydyr.Anodizasiýa, poroşok örtük, reňklemek we çäge basmak ýaly ýerüsti bezeg amallary birmeňzeş gutarnykly we estetiki taýdan ýakymly ýüzleri döretmek üçin ulanylýar.

Prolean ekstruziýasy

Alýuminiý ekstruziýa üçin haýsy materiallar bar?

2000-nji ýyl 3000 seriýa 5000 seriýa 6000 seriýa 7000 seriýa
Al2024 3003 5052 6006 7075
Al2A16   5083 6061  
Al2A02     6062  

Prolean, alýumin ekstruziýasy üçin metallary we plastmassany öz içine alýan dürli materiallary hödürleýär.Işleýän materiallarymyzyň nusgasy üçin sanawy görmegiňizi haýyş edýäris.

Bu sanawda ýok bir material gerek bolsa, habarlaşyň, sebäbi bu siziň üçin çeşme bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler