Shenzhen Prolean Technology Co., Ltd.

CNC enjamlaşdyryş

HYZMAT

Metörite metaldan ýasalan önümler

Metaldan ýasalan önümler, dürli ýasama usullary arkaly metaldan ýasalan bölekleri we gurluşlary öndürmek prosesi.Kesmek, egilmek, möhürlemek, kebşirlemek we gurnamak, belli metaldan ýasalan usullaryň käbiri.Dürli polat, alýumin, bürünç, mis we beýleki metallar / erginlerdäki bölekler bölek önümçiligi üçin dürli pudaklarda ulanylýar.

Aerokosmos, oba hojalygy, awtoulag, nebit, demir ýol, elektronika, HVAC we harby önümleri öz içine alýan pudaklarda köp sanly metaldan ýasalan bölekler ulanylýar.Kompaniýalar üçin örtükli metal bölekleri öndürmek hemişe praktiki däl.“Prolean” tarapyndan hödürlenýän häzirki zaman adaty metaldan ýasalan hyzmatlar, kompaniýalar üçin önümçilik enjamlaryna maýa goýmakdan has amatly wariant bolup biler.

Metörite metaldan ýasalan önümler

PRO-LEAN list metal önümçiligi

“Prolean” çalt öwrülişik wagty bilen bäsdeşlik nyrhlarynda ýokary takyklykdaky metaldan ýasalan önümleri hödürleýär.Customörite prototip list metal bölekleri we ahyrky önümler üçin "MOOK ýok" (Iň az sargyt mukdary) syýasaty, diňe häzirki talap edýän mukdaryňyzy sargyt etmegi aňsatlaşdyrýar.Sanawyňyzda indi zerur däl aksiýa saklamaly bolmaz.

Hil kepilligi

Hil kepilligi

Bäsdeşlik bahasy

Bäsdeşlik bahasy

Wagtynda eltip bermek

Wagtynda eltip bermek

Preokary takyklyk

Preokary takyklyk

Biziň güýjümiz

Döwrebap enjamlarymyz iň ýokary derejeli takyklygy we takyklygy bilen iň çylşyrymly bölekleri öndürýär.Metallary we olaryň erginlerini öz içine alýan köp sanly material.Dürli kompozisiýalarda bar bolan list materiallarynyň käbiri alýumin, poslamaýan polat, polat we bürünçdir.Surfaceerüsti gutarnykly wariantlaryň giň görnüşi bilen, çalt örtülen metal böleklerini siziň göz öňüne getirişiňiz ýaly berýäris.

Biziň güýjümiz
Biziň güýjümiz2
Egilmek nähili işleýär2

Köp ýyllyk tejribesi bolan ökde inersenerler toparymyz dizaýnlaryňyzyň önümçilige taýyn bolmagyna kömek edýär.Dizaýnlaryňyzy bize iberiň, biz hil netijelerini bermäge alada ederis.

Hil kepillendirildi:

Ölçeg hasabaty

Wagtynda eltip bermek

Material şahadatnamalar

Çydamlylyk: +/- 0,2 mm ýa-da isleg boýunça has gowy.

Metal önümçiligi

Lazer kesmek

Lazer kesmek, güýçli lazer ulanyp, metal böleklerini kesmekdir.Kesip biler ...

Egilmek

Metaldan egilmek, adyndan görnüşi ýaly, birmeňzeş galyňlykdaky metal kagyzy şekilde emele getirýär ...

Marka

Möhürlemek ýa-da basmak, möhür basmakda ýerine ýetirilýän amallar üçin bir söz.

Metaldan ýasalan materiallar üçin elýeterli materiallar

Alýumin Polat Poslamaýan polat Mis Bürünç
Al5052 SPCC 301 101 C360
Al5083 A3 SS304 (L) C101 H59
Al6061 65Mn SS316 (L)    62
Al6082 1018      

 

 

Prolean, metal we plastmassa ýaly Sheet Metal üçin dürli materiallary hödürleýär.Işleýän materiallarymyzyň nusgasy üçin sanawy görmegiňizi haýyş edýäris.

Bu sanawda ýok bir material gerek bolsa, habarlaşyň, sebäbi bu siziň üçin çeşme bolup biler.

Işlenen ýaly

Biziň adaty gutarnykly “işlenip taýýarlanan” görnüşimiz.Surfaceerüsti çişligi 3,2 μm (126 μin).Sharphli ýiti gyralar aýrylýar we bölekler düzülýär.Gural bellikleri görünýär.

Smoothumşak işlemek

Surfaceer ýüzüniň çişligini azaltmak üçin böleklere CNC işleýiş amaly ulanylyp bilner.Adaty ýumşadyjy ýeriň gödekligi (Ra) 1,6 μm (64 μin).Maşyn bellikleri az görünýär, ýöne henizem görünýär.

 
Çotga

Çotga, bir taraplaýyn atlas gutarmagyna sebäp bolan metallary grit bilen ýuwmak arkaly öndürilýär.Poslama garşylyk zerur bolan programmalar üçin maslahat berilmeýär.

Passiwasiýa bölegi

Passiwasiýa

Passiwasiýa, metalyň poslamagyndan goramak üçin bejeriş usulydyr, howa bilen täsir edip bilmeýän we himiki taýdan poslama sebäp bolýan passiw üstüň birmeňzeş emele gelmegini döredýär.

Anodizasiýa gaty palto

III görnüşli anodizasiýa, işleýiş amaly üçin amatly poslama we könelmäge garşylygy üpjün edýär.

Elektropolizasiýa

Elektropolizasiýa

Elektropolizasiýa metal böleklerini süpürmek, passiwlemek we çykarmak üçin ulanylýan elektrokimiki prosesdir.Surfaceerüsti çişligi azaltmak peýdalydyr.

Hrom öwrüliş örtügi

Alodin / Himfilm

Hrom öwrüliş örtügi (Alodin / Chemfilm metal geçiriji häsiýetlerini saklamak bilen metal erginleriniň poslama garşylygyny ýokarlandyrmak üçin ulanylýar.

Monjuk partlamasy

Monjuk partlamasy, gural belliklerini aýyryp, işlenen bölegine birmeňzeş mat ýa-da atlas üstüni goşýar.Bu, esasan, wizual maksatlar üçin ulanylýar we bombaly bölejikleriň ululygyny görkezýän birnäçe dürli çukurlarda bolýar.

Poroşok örtük

Poroşok örtük, ähli metal materiallara laýyk gelýän we monjuk partlamagy bilen birleşdirilip, tekiz we birmeňzeş ýüzleri we ajaýyp poslama garşy bölekleri döretmek üçin güýçli, könelişme çydamly görnüşdir.

Gara oksid

Gara oksid

Gara oksid poslama garşylygy gowulandyrmak we ýagtylygyň şöhlelenmesini azaltmak üçin ulanylýan öwrüji örtükdir.

 

Ine, adaty ýerüsti bezegleriň sanawy.Surfaceörite ýerüsti bezegler ýa-da başga ýerüsti gutarmak opsiýalary üçin, barlamagy haýyş edýärisýerüsti bejeriş hyzmaty

Materiallaryňyz üçin dogry gutarmagy saýlaň

Dürli materiallara dürli ýerüsti bezegler ulanylyp bilner.Surfaceerüsti gutarnykly we material laýyklygyny çalt aldaw sahypasyndan tapyň.

Ady Material laýyklyk
Smoothumşak işlemek (1,6 Ra μm / 64 Ra μin) Allhli plastmassalar we metallar
Monjuk partlamasy Allhli metallar
Poroşok örtük Allhli metallar
Anodizasiýa düşnükli (II görnüş) Alýumin erginleri
Anodizasiýa reňki (II görnüş) Alýumin erginleri
Anodizasiýa gaty palto (III görnüş) Alýumin erginleri
Çotga + Elektropolizasiýa (0.8 Ra μm / 32 Ra μin) Allhli metallar
Gara oksid Poslamaýan polatdan we mis erginlerinden
Hrom öwrüliş örtügi Alýumin we mis erginleri
Çotga Allhli metallar
 

Sitata bermäge taýynmy?

Size zerur material we bezeg ýokardakylardan däl bolsa, has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.