Shenzhen Prolean Technology Co., Ltd.

CNC enjamlaşdyryş

HYZMAT

Sink guýulýar

Sink öl guýma önümçiligi we köp pudaklarda bölek önümleri öndürmekde dürli goşundylar bilen subut edilen, köptaraply we tygşytly prosesdir.
Orta temperaturada fiziki we mehaniki aýratynlyklary sebäpli, sink garyndysyndan öndürilen önümler polat we alýumin ýaly metallaryň guýulmalaryndan has ýokarydyr.Mundan başga-da, sink erginleri, beýleki metallar bilen deňeşdirilende, Die astynda Solidifikasiýadan soň suwuklygy we güýç-kuwwaty sebäpli ölmek üçin iň göni metallaryň hataryna girýär.

15
Hil kepilligi

Hil kepilligi

Bäsdeşlik bahasy

Bäsdeşlik bahasy

Wagtynda eltip bermek

Wagtynda eltip bermek

Preokary takyklyk

Preokary takyklyk

Sink-erginleriniň aýratynlyklary

Zamak seriýasy (2,3,5 we a) mis, alýumin we magniý erginli metallar ýaly öl guýmak üçin iň köp ýaýran sink erginidir.ZA8, Zamak seriýasyna girmeýän, guýma önümçiliginde ulanylýan başga bir adaty garyndy.
● idokary berklik we güýç
● Ajaýyp ýylylyk we gowy elektrik geçirijiligi
High qualityokary hilli we poslama garşylykly ýerüsti bezeg
Minimal Iň az çydamlylyk deflýasiýasy bilen ýokary ölçegli yzygiderlilik we durnuklylyk gazanylýar.
Min Miniatýura sink sink guýma bilen deňeşdirilende, guýma önümçiligi has arzan.
Al Alýumin garyndysy bilen deňeşdirilende, ajaýyp titremäni azaltmak ukyby bar.
Product Önümiň ömri gutarandan soň, ony doly gaýtadan ulanyp bolýar.
Skin Deri diwarly önümleri (bölekleri 1,5 mm) öndürip bolýar.
Cold Sowuk emele geliş öndürijilere böleklere çalt birleşmäge mümkinçilik berýär.

Üstünlikleri

● Sink örtükli bölekler we önümler ýokary täsir güýjüne we berkligine eýe bolup, olary köp sanly önümçilik üçin amatly edýär.
● Beýleki bir möhüm zat, sink öl guýma güýji we çydamlylygy bilen çydamly bölekleri öndürýär.
Inc Sink erginleri predohranitel we gysgyç ýaly önümleri elektromagnit meýdanlaryndan elektromagnit galkan ýasap goraýar.
Inc Sink örtüginden öndürilen önümler iň az bezegi talap edýär.
Inc Sink öl guýma gurluşyndan elektronika çenli köp sanly önüm öndürip biler.

Hil kepillendirildi:

Ölçeg hasabatlary

Wagtynda eltip bermek

Material şahadatnamalar

Çydamlylyk: +/- 0.05mm ýa-da isleg boýunça has gowy.

Goýmalar

Awtoulag pudagy

Sink die guýma önümçiligini ösdürmekde we öňe sürmekde awtoulag pudagy möhüm rol oýnady.Şeýlelik bilen awtoulag pudagy, Break bölekleri, ýaşaýyş jaýy, içerki bölekler we rul, ýangyç, elektrik we kondisioner ulgamlary üçin komponentleri goşmak bilen, berkligi we gatylygy sebäpli iň köp ulanylýan Sink die guýma programmasydyr.

Elektronika

Içerki elektroniki komponentleri goramak, sink erginleri bilen örtükden ýasalýar.Şeýle hem, kompýuter ýaly elektronika enjamlarynda ýylylyk çümýär.

Goşulmak we baglanyşyklar

Önümçilik pudagynda başlyklar we taýaklar ýaly berkidiji elementler zerurdyr.Bu önümler ýokary takyklyk we tekiz gutarnykly sink sink guýma önümlerinden öndürilip bilner.Mundan başga-da, ýokary hilli deşikler we sapaklar inçe diwarlar bilen bu çemeleşme arkaly guýulyp bilner.

Gurluşy we binagärçiligi

Gurluş we binagärlik amallary, şol sanda demir ýol bölekleri, ýagyş suw ulgamlary, metal paneller, armaturlar we üçek, sink örtügini ulanýar.