Shenzhen Prolean Technology Co., Ltd.

Kompaniýanyň tertibi

“PROLEAN HUB” täze enjam öndürýän tehnologiýa kompaniýalary we başlangyç toparlary üçin çeşme.Biziň gözýetimimiz, On-Demand Önümçiliginiň öňdebaryjy çözgüt üpjünçisine öwrülmek.Muňa ýetmek üçin önümçiligi prototip görnüşinden önümçilige aňsat, çalt we tygşytly etmek üçin köp işleýäris.

The turn-mill machine cutting groove at the metal shaft. The hi-technology parts manufacturing process by CNC lathe machine .
Project Management word cloud concept on white background.

Biz näme edýäris

Gowy dolandyrylýan amallarymyz arkaly pikirleriňizi önüme öwürýäris.

new idea

Täze pikir alanyňyzdan soň,

creative

ýa-da döredijilikli bir zat.

enginner

inersenerlerimiz bilen habarlaşyň.

Günde 24 sagat inersenerlerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz.Taslamanyň çylşyrymlylygyna derrew baha bererler we size teklip we sitata bererler.

Soň bolsa birnäçe hepde garaşyň we pikiriňiz hakykata öwrüler.

Печать
Our customers

Müşderilerimiz

Dünýädäki müşderilere dürli pudaklarda hyzmat edýärisrobot, awtoulag, howa we sarp ediş gaplanan önümler…

high precision automotive machining mold and die parts of forging process
Assorted spare aluminium and iron parts and precision engineered components scattered on a white background with shadows
Our customers-4

Biziň mümkinçiliklerimiz

Ulgam tejribesini içerki önümçilik mümkinçilikleri bilen birleşdirip, müşderilerimize çalt nyrhlara, çak edilýän gurşun wagtyna, önümçilik prosesine we doly ölçegli gözleglere girip bileris.

Müşderilere derrew öndürijilikli seslenme berip bileris, şol bir wagtyň özünde her bölegini öndürmegiň iň täsirli we tygşytly çözgütlerini kesgitläris.

Çalt bahalar

Çaklanylýan gurşun wagty

Önümçilik prosesi

Doly ölçegli barlag

Gymmatlygymyz

One-stop manufacturing

Bir nokatly önümçilik

Önümçilik amallarymyz, müşderileriň islendik zerurlyk üçin giňişleýin çözgüt almagyny üpjün edýär.Muňa optiki bölekler, awtoulag bölekleri, lukmançylyk enjamlary ýa-da howa giňişlik bölekleri ýaly çylşyrymly we takyk bölekler girýär.

Quality Control

Hil barlagy

Amalyň sitatasyndan soň, dogry materialy tassyklamak üçin material şahadatnamasyny berýäris.Hil gözegçilik ulgamymyz, gurnama işinden başlap, önümçilige, müşderilerimize wagtynda eltilişine gözegçilik etmek üçin döredildi.Önüm barlanylanda we eltip bermäge taýýar bolanda, Doly Ölçegli Barlag Hasabaty ýerine ýetiriler.

Real-time project progress updates

Taslamanyň real wagt täzelenmeleri

Işimiz çalt we yzygiderli!Ilki bilen aragatnaşykdan başlap, bölekleriň ygtybarly eltilmegine çenli müşderileriň taslamalaryna üns berýäris.Müşderilere hepdede iberilýän Taslamanyň yzarlaýyş görnüşini ulanyp, önümçilik ýagdaýy barada müşderileri täzeläp durýarys.müşderiler taslamalarynyň önümçilik ýagdaýyny aýdyň görüp bilerler.

Näme üçin PROLEAN HUB

- Talap edilýän önümçilik amallarymyz arkaly pul tygşytlamak

- Bäsleşigiň arasynda gysga öwrüm (we has ýokary üstünlik)

- productshli önümleriňiz üçin çeýe dizaýn wariantlaryny döretmek

- Köprini öndürmek üçin giňişleýin wariant bilen üpjün etmek