Shenzhen Prolean Technology Co., Ltd.

Kompaniýanyň tertibi

PROLEAN HUB, täze enjam öndürýän tehnologiýa kompaniýalary we başlangyç toparlary üçin çeşme.Biziň gözýetimimiz, On-Demand Önümçiliginiň öňdebaryjy çözgüt üpjünçisine öwrülmek.Muňa ýetmek üçin önümçiligi prototip görnüşinden önümçilige aňsat, çalt we tygşytly etmek üçin köp işleýäris.

Demir şkafda aýlanýan maşyn.CNC torna maşynynyň ýokary tehnologiýaly bölekleri öndürmek prosesi.
Taslamany dolandyrmak ak fonda bulut düşünjesi.

Biz näme edýäris

Pikirleriňizi gowy dolandyrylýan amallarymyz arkaly önüme öwürýäris.

täze pikir

Täze pikir alanyňyzdan soň,

döredijilikli

ýa-da döredijilikli bir zat.

ininner

inersenerlerimiz bilen habarlaşyň.

Günde 24 sagat inersenerlerimiz bilen habarlaşyp bilersiňiz.Taslamanyň çylşyrymlylygyna derrew baha bererler we size teklip we sitata bererler.

Soň birnäçe hepde garaşyň we pikiriňiz hakykata öwrüler.

Печать
Müşderilerimiz

Müşderilerimiz

Dünýädäki müşderilere dürli pudaklarda, şol sanda hyzmat edýärisrobot, awtoulag, aerokosmos we sarp ediji gaplanan önümler…

ýokary takyk awtoulag işleýiş galyplary we ýasama prosesiniň bölekleri
Dürli ätiýaçlyk alýumin we demir bölekleri we kölegeli ak fonda dargadylan takyk ineredener bölekleri
Müşderilerimiz-4

Biziň mümkinçiliklerimiz

Tor tejribesini içerki önümçilik mümkinçilikleri bilen birleşdirip, müşderilerimize çalt nyrhlara, çak edilýän gurşun wagtlaryna, önümçilik prosesiniň ýoluna we doly ölçegli gözleglere girip bileris.

Müşderilere derrew öndürijilikli jogap berip bileris, şol bir wagtyň özünde her bölegini öndürmegiň iň täsirli we tygşytly çözgütlerini kesgitläp bileris.

Çalt bahalar

Çaklanylýan gurşun wagty

Önümçilik prosesi

Doly ölçegli barlag

Gymmatlygymyz

Bir bitewi önümçilik

Bir bitewi önümçilik

Önümçilik amallarymyz, müşderileriň islendik zerurlyk üçin giňişleýin çözgüt almagyny üpjün edýär.Muňa optiki bölekler, awtoulag bölekleri, lukmançylyk enjamlary ýa-da howa giňişligi bölekleri ýaly çylşyrymly we takyk bölekler girýär.

Hil barlagy

Hil barlagy

Amalyň sitatasyndan soň, dogry materialy tassyklamak üçin material şahadatnamasyny berýäris.Hil gözegçilik ulgamymyz, gurmakdan başlap, önümçilige, müşderilerimize wagtynda eltip bermek bilen her bir işe gözegçilik etmek üçin döredildi.Önüm barlanylanda we eltip bermäge taýýar bolanda, doly ölçegli barlag hasabaty berler.

Taslamanyň real wagt täzelenmeleri

Taslamanyň real wagt täzelenmeleri

Işimiz çalt we yzygiderli!Ilki bilen aragatnaşykdan başlap, bölekleriň ygtybarly eltilmegine çenli müşderileriň taslamalaryna üns berýäris.Müşderilere hepdede iberilýän Taslamanyň yzarlaýyş görnüşini ulanyp, müşderileriň önümçilik ýagdaýy barada täzelenýäris.müşderiler taslamalarynyň önümçilik ýagdaýyny anyk görüp bilerler.

Näme üçin PROLEAN HUB

- Talap boýunça önümçilik amallarymyz arkaly pul tygşytlamak

- Bäsleşigiň arasynda gysga öwrüm (we has ýokary üstünlik)

- productshli önümleriňiz üçin çeýe dizaýn wariantlaryny döretmek

- Sizi köpri öndürmek üçin giňişleýin wariant bilen üpjün etmek