Shenzhen Prolean Technology Co., Ltd.

Çalt gural hyzmaty

Gysga düşündiriş:

Çalt gurallar, ownuk bölekler üçin çalt we tygşytly sanjym galypdyr.Önümçilikler synag we prototip ýazmak tapgyrlarynda kiçi partiýalar üçin çalt gurallara baglydyr.

“Prolean” amatly mukdarda köp sanly material üçin ýokary hilli gurallary sanjym galyplaýyş hyzmatlaryny hödürleýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

CNC enjamlaşdyryş

HYZMAT

Çalt gurallar

Çalt gurallar, ownuk bölekler üçin çalt we tygşytly sanjym galypdyr.Önümçilikler synag we prototip ýazmak tapgyrlarynda kiçi partiýalar üçin çalt gurallara baglydyr.

“Prolean” amatly mukdarda köp sanly material üçin ýokary hilli gurallary sanjym galyplaýyş hyzmatlaryny hödürleýär.

Çalt gurallar
Hil kepilligi

Hil kepilligi

Bäsdeşlik bahasy

Bäsdeşlik bahasy

Wagtynda eltip bermek

Wagtynda eltip bermek

Preokary takyklyk

Preokary takyklyk

Çalt gural näme?

Çalt gurallar köpri gurallary ýa-da prototip gurallary diýlip hem atlandyrylýar, sebäbi köpçülikleýin önümçilige taýyn däl, ýöne başlangyç prototip tapgyryndan has köp mukdarda talap edilýän bölekler üçin tygşytly önümçilik prosesi.

Çalt gurallar, plastmassa bölekleriniň sanjym galyplary üçin polat ýa-da alýumin galyndylaryny ulanýar.Polat we alýumin galyndylary 10 000-den gowrak partiýalar üçin ajaýyp we dizaýn etmek üçin bar bolan CAD gurallary bilen bary-ýogy bir ýa-da iki hepde wagt alýar.Öndürilen bölekler hil taýdan köpçülikleýin önümçilik bölekleri ýaly gowy ýa-da diýen ýaly ýakyn.

Hil kepillendirildi:

Ölçeg hasabatlary

Wagtynda eltip bermek

Material şahadatnamalar

Çydamlylyk: +/- 0,1 mm ýa-da isleg boýunça has gowy.

Çalt gurallaşdyrmagyň artykmaçlyklary

Çalt gurallar entek köpçülikleýin önümçilige taýyn däl önümler üçin amatlydyr.Çalt önümçilik kompaniýalara önümçilik gurallaryna wagt we serişdeleri sarp etmezden, köpçülikleýin önümçilik ýagdaýynda has köp önümi barlamaga mümkinçilik berýär.Prototipler we synag toparlary önümiň dizaýnynda kemçilikleri ýüze çykarmakda ajaýyp.Gowşak nokatlar, çalt gurallar arkaly tapylan gysgaltmalar we kiçelmek ýaly kompaniýalar üçin ep-esli maýa tygşytlap biler.

Çalt gurallar, has uly partiýalar üçin beýleki prototipleýiş amallaryndan has arzandyr, bu bazara kiçi bir topar çykarmak isleýän ýaş kompaniýalar üçin ajaýyp edýär.

Çalt gurallar üçin haýsy materiallar bar?

Termoplastika
ABS PEEK
PC PET
Neýlon (PA) PMMA
Aýna doldurylan neýlon (PA GF) POM
PC / ABS PP
PE / HDPE / LDPE PVC
TPU

“Prolean” çalt gurallar üçin dürli materiallary hödürleýär.Işleýän materiallarymyzyň nusgasy üçin sanawy görmegiňizi haýyş edýäris.

Bu sanawda ýok bir material gerek bolsa, habarlaşyň, sebäbi bu siziň üçin çeşme bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler