Shenzhen Prolean Technology Co., Ltd.

Lazer kesmek hyzmaty

Gysga düşündiriş:

Lazer kesmek, bölekleri öndürmek üçin list materialy kesmegiň iň takyk usullaryndan biridir.Önümler deňsiz-taýsyz takyklyk we energiýa netijeliligi sebäpli häzirki wagtda lazer kesmegi makul bilýärler.

Proleanyň lazer kesmek hyzmatlary, berk çydamlylyk bilen ýokary takyklykly lazer kesilen bölekleri öndürmek üçin iň oňat CNC lazer kesijilerini ulanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

CNC enjamlaşdyryş

HYZMAT

Lazer kesmek

Lazer kesmek, bölekleri öndürmek üçin list materialy kesmegiň iň takyk usullaryndan biridir.Önümler deňsiz-taýsyz takyklyk we energiýa netijeliligi sebäpli häzirki wagtda lazer kesmegi makul bilýärler.

Proleanyň lazer kesmek hyzmatlary, berk çydamlylyk bilen ýokary takyklykly lazer kesilen bölekleri öndürmek üçin iň oňat CNC lazer kesijilerini ulanýar.

Lazer kesmek
Hil kepilligi

Hil kepilligi

Bäsdeşlik bahasy

Bäsdeşlik bahasy

Wagtynda eltip bermek

Wagtynda eltip bermek

Preokary takyklyk

Preokary takyklyk

Lazer kesmek näme?

Lazer kesmek, CNC maşynynyň lazer ýylylygy bilen materialy aýyrmak üçin güýçli materialy material materialyna jemleýän metaldan ýasalan prosesdir.Lazer kesijiler tarapyndan edilen kesikler takyk we beýleki az kesiş amallarynyň ýerine ýetirip biljek berk çydamlylyk talaplaryna laýyk gelýär.

Lazer kesmek bir gezeklik işlerde, şeýle hem kiçi we orta göwrümli partiýalarda ulanylyp bilner.Lazer kesilen bölekler, häzirki wagtda CNC lazer kesijileriniň dünýädäki ussahanalarda giňden kabul edilmegi sebäpli pudaklarda giňden ýaýrandyr.

Hil kepillendirildi:

Ölçeg hasabaty

Wagtynda eltip bermek

Material şahadatnamalar

Çydamlylyk: +/- 0,1 mm ýa-da isleg boýunça has gowy.

Lazer kesmek nähili işleýär?

Lazerler radiasiýanyň stimulirlenen zyňylyşynyň kömegi bilen döredilen ýokary güýçli şöhlelerden başga zat däldir.Aýnalar we linzalar ummasyz energiýa eýe bolan ýekeje nokady döretmek üçin ýagtylygyň şöhlesini jemleýär.Lazer kesmekde maşynlar bu nokady materialy aýyrmak we metaldan kesmek üçin ulanýarlar.

Lazer kesýän maşynlar, gural saklaýjynyň ýerine lazer kellesi bolan CNC maşynlarydyr.Lazer, bölek dizaýny üçin CNC maşynyna berlen buýruklara laýyklykda hereket edýär.Lazeriň güýji, sahypanyň ulanylyşyna we galyňlygyna baglylykda üýtgeýär.Sahypa metal maşyn skameýkasyna gysylýar we tekiz saklanýar.Lazer diňe inersenerler tarapyndan düzülen ýoldan gidýär we lazer bu işde list metal kesýär.

Lazer-kesmek-nädip işleýär

Lazer kesmegiň artykmaçlyklary

Lazer kesmek gaty takyk.Lazer kesmek arkaly edilen kesikler 0,002 dýuým (0,05 mm) takyklyga eýe.Beýleki kesiş amallary bilen deňeşdirilende deňi-taýy bolmadyk köpeliş ukyby bar.Sahypanyň galyňlygy birmeňzeş bolmaly däl.

Lazer kesilende ýylylyk täsir edýän zona, materialyň häsiýetlerini düýpgöter üýtgetmeýän beýleki kesiş amallaryndan has kiçi.Lazer kesmek, el bilen kesmek prosesinden has çalt we energiýa tygşytlydyr.

Lazer kesmek üçin haýsy materiallar bar?

Alýumin Polat Poslamaýan polat
Al5052 SPCC SS304 (L)
Al5083 A3 SS316 (L)
Al6061 65Mn  
Al6082    

Prolean lazer kesmek üçin dürli materiallary hödürleýär.Işleýän materiallarymyzyň nusgasy üçin sanawy görmegiňizi haýyş edýäris.

Bu sanawda ýok bir material gerek bolsa, habarlaşyň, sebäbi bu siziň üçin çeşme bolup biler.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler